สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีจัดกิจกรรมอบรม NJ ผู้ประกาศปอดสะอาด

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบุหรี่ จัดประชุมเพื่อวางแผนการอบรมในโครงการผู้ประกาศปอดสะอาด หรือที่เรียกชื่อภาษอังกฤษว่าผู้ประกาศ NJ (No-smoking Jockey) ซึ่งจัดที่ห้องบัวทิพย์ 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 โดยงานนี้มีน้องๆนักเรียนและนักศึกษาจาก 6 สถาบันเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โรงเรียนวิจิตราพิทยาและโรงเรียนวารินชำราบ นอกจากนี้ยังมีผู้ประกาศและนักจัดรายการมืออาชีพชื่อดังของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมสังเกตการณ์และแสดงความคิดเห็น อาทิ คุณสุพรต อาสนาทิพย์ (ดีเจแหมบ) คุณนันทิยา มีแวว (ดีเจอุ้ย) และคุณภานุ มัชฌิมา ผู้ประกาศและพิธีกรสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT อุบลราชธานี ก็ได้เข้าร่วมในเวทีด้วย

ในที่ประชุมได้มีการวางแผนการจัดหลักสูตรอบรม ซึ่งจะเริ่มจัดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนกันยายน 2555 โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกาศ การเล่าข่าวที่ควบคู่ไปกับการเรียนรู้การเท่าทันพิษภัยบุหรี่ สถานการณ์การบริโภค กฎหมายการควบคุมและข้อมูลการรู้เท่าทันบริษัทบุหรี่ที่มาในรูปแบบของโฆษณาและวิธีการอื่นๆ

น้องๆหลายคนที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อเวทีว่า การได้เข้าร่วมโครงการเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกาศ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกาศปอดสะอาดที่รู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่ ซึ่งจะสามารถนำทักษะและความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้คนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาบุหรี่ที่มีผลต่อการทำลายสุขภาพทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง อีกทั้งการที่จะได้เข้าร่วมอบรมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกาศจากประสบการณ์ตรงที่เน้นการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีน้องๆหลายคนบอกว่า อยากจะให้โครงการเข้าไปทำกิจกรรมในแต่ละโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนคนอื่นๆที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ไปด้วยกัน

[nggallery id=79]