กกต.อุบลฯกำหนดวันรับสมัคร ส.อบจ.2-6 สค.เลือกตั้ง 2 กันยายนนี้

กกต.อุบลฯ กำหนดเลือก ส.อบจ. 42 เขต 2 กันยายน นี้

นายสุรพล สายพันธ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่ กกต. ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.) อุบลราชธานี เป็นระยะเวลา 45 วัน โดยให้มีการจัดการเลือกตั้ง ส.อบจ.ภายในวันที่ 7 กันยายน 2555 เนื่องจากอยู่ระหว่างการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่นั้น ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.อุบลราชธานี ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555 และกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุม อบจ.อุบลราชธานี ชั้น 3 สำนักงาน อบจ.อุบลราชธานี

สำหรับในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น อบจ.อุบลราชธานี จะเป็นกรรมการชุดเดิม ซึ่ง กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาแต่งตั้งในการเลือกตั้งนายก อบจ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา และเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภา อบจ.อุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ประจำเขตเลือกตั้ง รวม 368 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลและอำนวยการการเลือกตั้งในระดับพื้นที่เขตเลือกตั้ง

ประธาน กกต.จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการเลือกตั้ง ส.อบจ.อุบลราชธานี ในครั้งนี้ กกต.ได้พิจารณาและกำหนดแบ่งเขตเลือกตั้ง รวม 42 เขต มีสมาชิก ส.อบจ.เขตเลือกตั้งละ 1 คน รวม 42 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วยอำเภอเมืองอุบลราชธานี รวม 5 เขตเลือกตั้ง อำเภอเดชอุดม จำนวน 4 เขต อำเภอตระการพืชผล อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอวารินชำราบ อำเภอละ 3 เขตเลือกตั้ง อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอบุณฑริก อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอละ 2 เขตเลือกตั้ง ส่วนอำเภอกุดข้าวปุ้น โขงเจียม ดอนมดแดง ตาลสุม ทุ่งศรีอุดม นาจะหลวย น้ำยืน โพธิไทร ศรีเมืองใหม่ สิรินธร สำโรง น้ำขุ่น นาตาล นาเยีย สว่างวีรวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก๊ก อำเภอละ 1 เขตเลือกตั้ง

ภาพ  : http://ubonpao.ubon.go.th/images/news/144.jpg