ประชาคมอาเซียนเพื่อภูมิภาคที่ยั่งยืน

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยและพัฒนา, งานวิเทศสัมพันธ์, ครุศึกษาอาเซียน, ศูนย์แม่น้ำโขงศึกษา, สถาบันภาษาและการศึกษาอาเซียน จัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 3 เพื่อเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย “ประชาคมอาเซียนกับการพัฒนาภูมิภาคที่ยั่งยืน” The ๓rd International Conference for Research and Academic Presentation on ASEAN Community and Regional Sustainable Development ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน มาร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนกับการพัฒนาภูมิภาคที่ยั่งยืน ซึ่งแบ่งผลงานออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.กลุ่มการศึกษา 3.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 4.กลุ่มเกษตร จำนวนกว่า 40 ผลงาน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ การหาแนวทางการพัฒนาประชาคมอาเซียน รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในระดับอาเซียนและสถาบันทางการศึกษาเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

We cannot display this gallery