เด็กอาชีวะอุบลฯเจ๋ง เข้าชิงหนังสั้นจาก 106 ทีมทั่วประเทศ ในโครงการเยาวชนกับการผลิตสื่อส่งเสริมประชาธิปไตย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยคณะวิชาศิลปกรรม แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์  นำผลงานภาพยนตร์เรื่องสั้นของนักเรียนในแผนกเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นส่งเสริมประชาธิปไตยในโครงการเยาวชนกับการผลิตสื่อส่งเสริมประชาธิปไตย หัวข้อ “ประชาธิปไตย…เริ่มได้ด้วยตนเอง” ความยาว 3-5 นาที           จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยและปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทย ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 15-18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประเภททีม ทีมละ 3 คน พร้อมผู้ดูแลกลุ่ม 1 คน  ซึ่งแต่ละสถานศึกษาสามารถส่งได้  มากกกว่า 1 กลุ่ม

ผลการประกวดหนังสั้นรอบคัดเลือกปรากฏว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ประกอบด้วย นายปรเมน พงษ์หนู  นายนเรนทร์ฤทธิ์  ลำดวน นักเรียน ปวช.3  และนายอานนท์ ไชยประเสริฐ นักเรียนในระดับชั้น ปวช. 2แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ชื่อทีม Head Hot Shot Film  ครูที่ปรึกษา นายเสกสัณห์ สิงห์แก้ว  จากผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง ศึกผู้นำ สามารถผ่านเข้ารอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย จากการคัดเลือกผลงานและทีมที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศจำนวน 106 ทีม

ทั้งนี้กลุ่มเยาวชนที่มีผลงานผ่านเข้ารอบคัดเลือกทั้ง 10 ทีม ได้แก่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนฟากท่าวิทยา โรงเรียนวชิรวิทย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ โรงเรียนพิชัย  โรงเรียนเขมาภิรตาราม โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   จะต้องเข้ารับการอบรมผลิตหนังสั้นโดยทีมวิทยากรจากไทยพีบีเอส และศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2555 จากนั้นในวันที่ 10 กันยายน 2555 ทั้ง 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เวลา 08.30-15.00 น.

สำหรับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลชมเชย 7 รางวัล ทุนการศึกษา 7,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ