ม.อุบลฯส่งเสริมเยาวชนร่วมสืบทอดช่างเทียนพรรษา

สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  อบรมเยาวชนไทยสืบทอดงานประติมากรรมเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่  23 – 26 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ (ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดอุบลราชธานี ) โดยมี ครูสมคิด  สอนอาจ  ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และ ครูราเชนท์  จุลทุม และช่างเทียนวิเชียร ภาดี ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมสาธิตการทำเทียน  โดยมีเยาวชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 500 คน แบ่งเป็นอบรมความรู้ด้านการทำเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์และแกะสลัก  ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสืบทอดประเพณีอันดีงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างเทียนพรรษาฝีมือดีของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งนับวันมีจำนวนน้อยลง จึงจำเป็นต้องมีการถ่ายทอดฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ของชาวอุบลฯซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลายาวนานถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันขึ้น  15 ค่ำเดือน 8 และแรม 1 ค่ำเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จัดให้มีขึ้นทุกปี

We cannot display this gallery