สคร.7 ยังตามเฝ้าระวัง โรคมือเท้าปาก ในพื้นที่

วันนี้ 25 ก.ค. 55 นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลาชธานี ลงพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก รวมทั้งมาตรการการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคของสถานศึกษา

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ได้รับรายงานจากกลุ่มระบาดวิทยาฯ พบว่า อัตราผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานระดับเขตมากกว่า 3 เท่า และสูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน มากกว่า 2 เท่า มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดในเดือน มิถุนายน 55 (จำนวน 235 ราย) ซึ่งจำนวนผู้ป่วยดังกล่าวทุกรายเป็นเด็กอายุ ต่ำกว่า 5 ปี สถานการณ์โดยรวมมีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 748 ราย อัตราป่วย 11.78 ต่อประชากรแสนคน และไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต จำแนกรายจังหวัดตามจำนวนผู้ป่วย(ราย)และคิดเป็น(อัตราป่วย/ปชก.แสนคน)ตามลำดับดังนี้คือ จังหวัดอุบลราชธานี340 ราย(18.72 ), ยโสธร 80 ราย (14.85) ,อำนาจเจริญ 54 ราย (14.51) ,มุกดาหาร 39 ราย(11.45),ศรีสะเกษ 164 ราย(11.29),นครพนม33 ราย(4.68) และจังหวัดสกลนคร 38 ราย(3.38)

สำหรับสถานการณ์พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนทุกจังหวัด ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 29 (1 มกราคม – 21 กรกฎาคม 2555) พบการระบาดเพิ่มจำนวน 5 เหตุการณ์ ได้แก่ 1.โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงวันที่ 7–14 กรกฎาคม 2555  มีเด็กป่วย 12 ราย โรงเรียนปิดชั้นอนุบาล 2.ศูนย์เด็กเล็กบ้านสวนป่า ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงวันที่ 16–22 กรกฎาคม 2555 มีเด็กป่วย 5 ราย 3. ศูนย์เด็กเล็กเขื่องคำ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 9 – 14 กรกฎาคม 2555 มีเด็กป่วย 5 รายเก็บตัวอย่าง Throat swab 3 ตัวอย่าง พบเชื้อ EV 71 จำนวน 3 ตัวอย่าง และครูได้ปิดศูนย์เด็กเล็ก 4.ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ รายแรกเริ่มป่วย 13 กรกฎาคม 2555 มีเด็กป่วย 4 ราย และครูได้ปิดศูนย์เด็กเล็ก 5.ศูนย์เด็กเล็กบ้านโคก ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษ ช่วงวันที่ 23–25 กรกฎาคม 2555 มีเด็กป่วย 11 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจ จำนวน 5 ตัวอย่าง

นายแพทย์ศรายุธ  อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7  จังหวัดอุบลาชธานี เปิดเผยว่าจากรายงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่า เชื้อโรคมือ เท้า ปากที่พบในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 เป็นเชื้อ 2 ชนิด คือ คอกซากี่ เอ 16 (Coxsackie A 16) และเอนเทอโรไวรัส 71 (Enterovirus 71) โดยเชื้อเอนเทอโรไวรัสที่พบส่วนใหญ่เป็น sub-genogroup B5 โดยในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานีพบจำนวน 4 ราย ที่จังหวัดยโสธร

นายแพทย์ศรายุธ   แนะนำมาตรการในการป้องกันโรคมือเท้าปากว่าหากพบเด็กป่วย 1-2 รายก็ควรที่จะสั่งปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาด อย่างน้อย 7 วัน และควรฝึกให้เด็กล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่ และควรล้างอย่างถูกวิธี การคัดกรองเด็กในตอนเช้าก็เป็นวิธีการที่สำคัญสำหรับศูนย์เด็กเล็ก การตรวจสุขภาพเด็กทุกเช้าหลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ หากพบว่ามีอาการไข้สูง หรือมีตุ่ม ขึ้นตามมือ เท้า ปาก ควรแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กมารับ และไปพบแพทย์ทันที

ด้านนายโกสิน  พูลวัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ กล่าวว่า มาตรการในการป้องกันโรคมือเท้าปากของศูนย์เด็กเล็ก คือ การตรวจสุขภาพเด็กทุกเช้าหลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ หากพบว่ามีอาการไข้สูง หรือมีตุ่ม ขึ้นตามมือ เท้า ปาก ก็จะแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กมารับ และไปพบแพทย์ทันที และจะทำการปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่างดี

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 ห่วงใย   อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี                          

                                                                                               ศุภวัจน์  ศรีสูงเนิน   ข่าว
ศิริวรรณ ชุมนุม       อนุมัติ