สู่ 22 ปี แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 แห่งการก่อตั้ง และเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2531 ภายใต้ชื่อ “วิทยาลัยอุบลราชธานีสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดทำการสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2533 รัฐบาลสมัย พลเอกชาติชาย  ชุณหวัณ ได้มีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพ.ศ. 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถือเอาวันที่  29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ต่อมาสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์สมจิตต์  ยอดเศรณี ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเป็นท่านแรกของมหาวิทยาลัย และปัจจุบันรองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคือรูปเจดีย์แบบล้านช้าง สีเหลืองเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย  ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยได้แก่ “ต้นกันเกรา หรือ มันปลา” ชื่อสามัญ Anon, Tembusu ชื่อวิทยาศาสตร์ FagraeafragransRoxb. วงศ์ Fagraea เป็นไม้ยืนต้น มีดอกสีเหลืองกลิ่นหอมขจรขจาย มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ณ บริเวณกิโลเมตรที่ 10 ถนนวาริน-เดชอุดม ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  5,228 ไร่  มหาวิทยาลัยมีปณิธานและความมุ่งมั่นตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ดังนี้

ปรัชญา: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย:  สร้างสรรค์  สามัคคี  สำนึกดีต่อสังคม

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย:  ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 86 หลักสูตร ทั้งสิ้นจำนวน 10 คณะ 1 วิทยาลัย และ 1 วิทยาเขต ประกอบด้วย  คณะเกษตรศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์,คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ, คณะนิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข, คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาเขตมุกดาหาร มีนักศึกษารวมกว่า 15,000 คน บุคลากรจำนวน 1,422 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ ประกอบด้วยอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 290 คน วุฒิปริญญาโท 335  นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ชาวต่างประเทศ  ในจำนวนนี้มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 113 คน รองศาสตราจารย์ 33 คน ศาสตราจารย์ 1 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 766 คน

ผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามภารกิจในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • ด้านการผลิตบัณฑิต : ในปีการศึกษา 2554 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 40 สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา  ระดับปริญญาโท  26 สาขาวิชา  และระดับปริญญาเอก 14 สาขาวิชา ในปีการศึกษา 2554 จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 13,699  คน  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1,182 คน  รวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 14,881  คน  และ มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปแล้วรวมทั้งสิ้น 12,879  คน
  • ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดทิศทางการวิจัย โดยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และสร้างนวัตกรรม คู่ขนานไปกับการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
  • ด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  : มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการบริการวิชาการที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ: มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศ หลายแห่ง อาทิ

–      ความร่วมมือกับ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร  โรงเรียนเดชอุดม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเลิงนกทา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร

–      ความร่วมมือกับ Yamaguchi University และ Iwata Company Ltd(บริษัท อิวาตะเคมีคอล ประเทศญี่ปุ่น)ในการพัฒนางานวิจัยยีสต์สายพันธุ์ทนความร้อนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลได้ในอุณหภูมิความร้อนสูง ส่งผลให้อุตสาหกรรมผลิตยา อาหาร เชื้อเพลิง มีวัตถุดิบราคาถูกใช้ผลิตมากกว่าปัจจุบัน

–      ความร่วมมือกับ University of Hawaii at Manoa, USA. โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นศูนย์ฝึกสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ของ University of Hawaii at Manoa

–      ความร่วมมือกับ Florida State University, USA. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร

–      ความร่วมมือกับ University of Technology, Sydney, และ University of Queensland, Australia ความร่วมมือด้านการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

–      ความร่วมมือกับ University of Vienna และ University of Graz, Austria. ในฐานะสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET ในการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย

–      ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Kunming University of Technology, Yunnan Nationalities University ด้านการสอนภาษาจีน

–      ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้แก่ National University of Humanities and Social Science at Hanoi, Danang, Ho Chi Minh City ในการพัฒนาหลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม

–      ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่ Royal University of Phnom Penh ด้านการเรียนการสอนภาษาเขมร และการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐบาลกัมพูชา

–      ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  มหาวิทยาลัยสุพานุวงศ์ และมหาวิทยาลัยจำปาสัก

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันสร้างผลงานโดดเด่นระดับประเทศที่นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย จำนวนมาก อาทิ

  • ผลงานนักศึกษา 

–       นายวราวุฒิ  คำพานุช นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ได้รับรางวัล “เยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2554” และได้รับรางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” เนื่องในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554

–       นายภาณุวิชญ์  โพธิ์งาม นักศึกษาสาขาการเงินและธนาคาร คณะบริหารศาสตร์  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท ตลาดอนุพันธ์(TFEX) ระดับประเทศในการแข่งขัน Streaming Simulation โครงการ Do Your Aim Best Society ครั้งที่ 4

–      นายอภิชัย วรรณทอง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 5  

–      นายศิวพงศ์ วงษ์ชา  นายเจตพล สีลารวม และ นายจักรพันธ์ ไชยมาต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมกันเกรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2555

–      นายกรีฑา  ทองอ้วน  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Mobile Game ชื่อผลงาน Rocoblin” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

–      นางสาวกรรณิการ์ แสนสุภา  และ นายสุชาติ อินอร่าม   นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแรงงาน ณ ศาลแรงงานกลาง   กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันรพี

–      นายรุ่งโรจน์ วันทุมมา ,นางสาวกาญจนา ควรดี  และ นายธีรนันท์ วงศ์จอม  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษาการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

–      นายประวิทย์  ศรีมาฤทธิ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนายตะวัน  พิมพ์ทอง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553

–      นายระภัย  ริทัศน์โส นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สอบได้อันดับที่ 1 ของประเทศ ในการสอบผ่านความรู้เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 63 กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ของสำนักฝึกอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

–      นางสาวพนัสบดี   ไขแสง นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ผ่านการสอบคัดเลือก ทำการสอบคัดเลือกนักศึกษาเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานในต่างประเทศ  ประจำปี 2012 โดยศูนย์ประสานงานนักศึกษาเกษตรศาสตร์นานาชาติแห่งประเทศไทย

–      นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดสวนหย่อม ภายใต้แนวความคิด “เกษตรยั่งยืน และสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของโคราช”ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

–      นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ในงาน Asean Food Conference 2011 โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล คือ “Veggie-Fruit Healthy Drink”

–      นางสาวอภิญญา  บุญเกิ่ง    นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้รับรางวัลนักศึกษาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นจากแพทยสภา 

–      นายธนาวุฒิ  ภักดียา  นักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการเข้าร่วม การสัมมนาของสมาคมกิจการนักศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

–       นางสาวเปรมฤดี  แก้วเกาะสบ้า นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สอบได้เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ ในการคัดเลือกเพื่อรับทุนเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนไทยเพื่อเข้ารับการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ระยะสั้น ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

–       นายอนุชิต  ค้มไพร่ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 (National Software Contest: NSC 2010) ประเภท Mobile Application จากผลงาน “ระบบแนะนำการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยรถไฟบน iPhone”

–      นางสาวจันทร์รัสม์  ชาญทุม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2553

–      ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10 คน ได้รับรางวัลเกียรติยศสถิติสูงสุด อันดับ 2 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ เครื่องยนต์ฮอนด้า 4 จังหวะ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2550

–      ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 คน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการด้านวิศวกรรมปฐพี เรื่อง “การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของกำแพงดินแบบเข็มพืดแบบมีสมอยึด” จาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารฯ ประจำปี 2550

–      บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มีอัตราการสอบผ่านการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของสภาเภสัชกรรม  เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ ในปี 2553

–      งานวิจัยของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “น้ำยอดข้าวสัปะรดผสมเม็ดบีทมะเม่าใบบัวบก” ในงานระดับนานาชาติ Food Innovation Contest 2011 in Asian food conference พ.ศ. 2554

–      งานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรสังคมศาสตร์และการพัฒนา เรื่อง เครือญาติข้ามพรมแดนรัฐชาติ ของกลุ่มชาติพันธุ์บรู บ้านท่าล้ง อำเภอโขงเจียม ได้รับการคัดเลือกให้จัดทำเป็นสารคดีเผยแพร่ โดย สกว. ฝ่ายท้องถิ่นเพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้

–       งานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรสังคมศาสตร์และการพัฒนา เรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศน์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน : แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศน์ชุมชนบ้านบัวเทิง

–      นายสุวิช  แสงมณี  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  กีฬามวยสากลสมัครเล่น  รุ่นฟลายเวท และ นายวสันต์  สุระคาย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  รุ่นมิดเดิลเวท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

  • ผลงานอาจารย์และนักวิจัย

–                ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพราช ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2554  จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทอาจารย์อาวุโสดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย

–      แพทย์หญิงปาริชาติ   วงศ์เสนา    ได้รับรางวัลแพทย์ที่ประพฤติคนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรมจากแพทยสภา

–      นายแพทย์เอกพจน์  ทองมี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่าง จาก แพทยสภา

–      อาจารย์คำล่า มุสิกา  ได้รับรางวัลนักวิจัย และผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2554  ในด้านการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชมท้องถิ่นจากโครงการวิจัย

–      นายอุทัย  อันพิมพ์ ได้รับรางวัล “คนดีศรีอีสาน ประจำปี 2554” และโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ในการจัดงานครบรอบ 30 ปี คนดีศรีอีสาน ประจำปี 2554

–      รองศาสตราจารย์วินิช  พรมอารักษ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2550 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

–      ดร.อัจฉรา (รัตนชัย) จุฑาเกตุ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยมประจำปี 2552 จาก The Japanese Society of Fisheries Science.

–      ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ พึ่งโพธิ์ ได้รับรางวัลและทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เจริญเติบโตมาจนถึงวันนี้ มีอายุครบรอบ 22 ปี นับได้ว่าได้พัฒนามาตามลำดับจนเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งยังมีศักยภาพ ทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นต้นทุนให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาค  ในปี พ.ศ. 2558 เมื่ออาเซียนหลอมรวมเป็นหนึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของประเทศและภูมิภาค