คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย(Sapan) จัดโครงการ “Raising Awareness and Engaging Citizens in Local Governance project”

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย(Sapan) จัดโครงการ “Raising Awareness and Engaging Citizens in Local Governance project” และโครงการ “พลเมืองส่งเสริมธรรมาภิบาล” Engaging Citizens in Governance เพื่อการสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการธรรมาภิบาลท้องถิ่น ซึ่งได้รับความสนใจจาก นักศึกษา ภาคีเครือข่ายโครงการ ตัวแทนจากองค์กรอิสระ ตัวแทนจากภาคประชาสังคม และพลเมืองในพื้นที่เป้าหมายให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประกาศรับสมัครโครงการและรายละเอียดการสมัครขอทุนสนับสนุน โครงการ “Raising and Engaging Citizens in Local Governance” ระยะที่ 2 ได้แก่ เรื่อง “รับสมัครผู้ประสงค์ขอรับทุนวิจัยนักศึกษา นักวิชาการ และภาคประชาสังคม” และเรื่อง “รับสมัครทุนเครื่องมือธรรมมาภิบาล(Local Governance)” หลังเสร็จสิ้นการชี้แจงดังกล่าวแล้ว นางสาวกิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นประธานโครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนการเขียนข้อเสนอโครงการ ณ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

We cannot display this gallery