สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมบุคลากร และคณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงกับ นายธวัชวงค์ ลาวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายใน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการดำเนินการตามกระบวนการกำหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ การจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานองค์กร การดำเนินกิจกรรม หรือโครงการเพื่อพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป ซึ่งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ณ ห้องพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี