โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จ” ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2555 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมและให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “สภาพการณ์งานวิจัย และมิติปัญหาด้านการเขียนบทความวิจัยภายใต้บริบทนักวิจัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” นายอนุช อาภาภิรม บรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “หลักการการเขียนบทความวิจัยทางวิชาการภาคทฤษฎีถ่ายทอดจากประสบการณ์ และมุมมองนักเขียนมืออาชีพ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพักตร์ สิทธิสา รองคณบีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ “การสะท้อนมุมมองการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” จากผู้เข้าร่วมการอบรม จากนั้น เป็นการเสวนาเจาะลึกกับกองบรรณาธิการฯ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยทางวิชาการภาคปฏิบัติ” ซึ่งจะเป็นการสรุปบทเรียนจากบทความวิจัยที่คัดเลือกเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ เกี่ยวกับการกำหนดหัวข้องานวิจัยที่กำลังดำเนินงานอยู่(หรือกำลังจะดำเนินงาน) พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาและอุปกสรรคที่คาดว่าจะพบในการเขียนบทความวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อแนะนำในการเขียนบทความวิจัย ระปว่างกองบรรณาธิการวารสารฯ และนักวิจัยที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมี อาจารย์สยัมวรา เชื้อทิน และ อาจารย์กรรณิการ์ หุตะแพทย์ กองบรรณาธิการวารสารฯ ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมเสวนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินรายการ หลังจากการเสวนาเสร็จสิ้นลงแล้วได้แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการให้ประสบผลสำเร็จ” เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการเขียนบทความวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชร แก้วส่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพักตร์ สุทธิสา, อาจารย์สยัมวรา เชื้อทิน และ อาจารย์กรรณิการ์ หุตะแพทย์ ให้เกียรติเป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม

และใน วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อาจารย์สยัมวรา เชื้อทิน และ อาจาราย์กรรณิการ์ หุตะแพทย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การนำเสนอผลสรุปจากปัญหาด้านการเขียนงานวิจัยและข้อเสนอแนะจากผลงาน เพื่อชี้แจงนักวิจัยที่มีความประสงค์จะส่งบทความมาลงตีพิมพ์กับทางวารสารฯ การปรับแก้บทความให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของวารสารฯ ต่อไป และการชี้แจงบทความวิจัยของนักวิจัยที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะได้รับการพิจารณาและรับเชิญให้ลงทีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมกับกองบรรณาธิการวารสารฯ” และ นายอนุช อาภาภิรม บรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นผู้ “สรุปสาระสำคัญผู้บุกเบิกการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และแจกใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม ณ ชั้น ๒ ห้องBallroom C อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี