รวมพล 9 ศิลปินนานาชาติ และ 20 ศิลปินแห่งชาติชื่อดัง เยือนอาชีวะอุบลฯ

โครงการประติมากรรมเทียนนานาชาติครั้งที่ 7 และโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร. ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จัดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร “ ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน : รักษ์แผ่นดินสานงานศิลป์ถิ่นอีสาน” ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่ผลงาน ประสบการณ์ของคณะศิลปินแห่งชาติ สร้างแรงบัลดาลใจและเป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การสร้างสรรค์งานศิลป์ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ระหว่างศิลปินแห่งชาติและศิลปินท้องถิ่นในพื้นที่ภาคอีสาน

ทั้งนี้ในวันที่ 20 ก.ค. 2555 กิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วยพิธีเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน : รักษ์แผ่นดินสานงานศิลป์ถิ่นอีสาน” ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมีนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และนายสมบัติ แสงสว่างสัจจกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ในการนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติชื่อดังเข้าร่วมงาน 20 ท่าน มีการแสดงบนเวทีของศิลปินแห่งชาติ ได้แก่นางฉวีวรรณ พันธุ ,นายฉลาด ส่งเสริม (ป ฉลาดน้อย) ,นายเคน ดาเหลา

พร้อมกับมีการเสวนาในหัวข้อ “ตัว ตน คนศิลป์ คือศิลปินแห่งชาติ” วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ ดร. กมล ทัศนาญชลี ,ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ , ดร.ถวัลย์ ดัชนี ,นายทวี รัชนีกร, ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, ศาสตราจารย์เดชา วราชุน, ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ,ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง,นายธงชัย รักปทุม ,ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์,นายยรรยง โอฬาระชิน,นายวรนันท์ ชัชวาลทิพากร,นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ,นายสถาพร ศรีสัจจัง, นายคำสิงห์ ศรีนอก,นายชาติ กอบจิตติ ,นางฉวีวรรณ พันธุ, นายชาลี อินทรวิจิตร,นายฉลาด ส่งเสริม ,นายเคน ดาเหลา และนายสุรชัย จันทิมาธร

นอกจากนี้ในพิธีเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังถือโอกาสต้อนรับศิลปินนานาชาติทั้ง 9 ชาติ ประกอบด้วย ยูเครน ญี่ปุ่น เนปาล ไต้หวัน ตรุกี โรมาเนีย เยอรมัน อาเจนตินา และประเทศไทย ที่เดินทางเยือนอาชีวะอุบลฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ทำความรู้จักกับศิลปิน ผู้ช่วยศิลปิน เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการรังสรรค์ผลงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ก่อนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติงานจริงในวันที่ 21 ก.ค. 2555 ในงานประติมากรรมเทียนนานาชาติครั้งที่ 7 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20 ก.ค.- 5 ส.ค. 2555 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี

ในการนำคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมรังสรรค์ความงดงามของต้นเทียน ร่วมกับศิลปินนานาชาติที่ได้รับการคัดเลือก 9 ชาติ ตลอดจนการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน นักศึกษาด้าน คหกรรมอาหารและโภชนาการ คหกรรมประดิษฐ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย รวมทั้งจัดนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานด้วย

จากนั้นในช่วงบ่ายโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร จัดกิจกรรมกลุ่มย่อยค่ายวัฒนธรรมเยาวชน มีนักเรียนเข้าเรียน จากโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่สนใจศิลปะทั่วภาคอีสาน จำนวน 150 คน เข้าเรียนศิลปะกับศิลปิน

โดยแบ่งกิจกรรมการเรียนรู้เป็น 5 ฐาน เพื่อศึกษางานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดง ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค. 2555 ประกอบด้วย ฐานศิลปะที่ 1 เทคนิคจิตรกรรม สื่อผสม วัสดุ องค์ประกอบ ฐานศิลปะที่ 2 เทคนิคภาพพิมพ์ ประติมากรรม 3 ฐานศิลปะที่ 3 เทคนิคศิลปะผ่านเลนส์ ฐานศิลปะที่ 4 การสร้างงานวรรณศิลป์ และฐานศิลปะที่ 5 การสร้างงานศิลปะการแสดงคือแรงบันดาลใจ

ซึ่งกิจกรรมทั้ง 5 ฐานจะมีการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการส่งผลงานประกวดด้านศิลปะเพื่อรับเกียรติบัตรและรางวัลดีเด่นให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมฐานกิจกรรม โดยศิลปินแห่งชาติ

ทั้งนี้ศิลปินแห่งชาติยังได้นำผลงานทางด้านศิลปะของตนมาจัดแสดงร่วมกับ ผลงาน Work Shop ของโครงการ และนิทรรศการประติมากรรมเทียนนานาชาติอีกด้วย ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งจะจัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 20 ก.ค. 2555 – 5 ส.ค. 2555 และกิจกรรมในช่วงเย็นวันเดียวกันเวลา 17.00 – 20 .00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับให้กับศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติทั้ง 2 โครงการร่วมกัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าว

******************************************
มนฤดี สุวรรณกูฏ,ปณิพัฒน์ บุตรแก้ว /ข่าว Ubonratchathani Vocational College
URL : http://www.uvc.ac.th E-mail : uvc_internet@hotmail.com
Tel. 045-254654 Fax.045-254294