การเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : http://images.thaiza.com/content/s/190592.jpg