มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา รวม 7 โรงเรียน ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา “ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับกลุ่มโรงเรียนที่เปิดสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์” ณ ชั้น 3 ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร และครู-อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาที่จะร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา เจนศิริศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการ วิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่เปิดสอนตามโครงการส่งเสริมผู้มีอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับครูในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่เปิดสอนตามโครงการดังกล่าว และเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ด้วยการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพเข้าสู่สายวิชาชีพวิทยาศาสตร์และการวิจัยให้แก่ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตระหนักในความสำคัญของการดำเนินงาน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธรรวมทั้งสิ้น จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร โรงเรียนเดชอุดม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเลิงนกทา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร ได้ตกลงทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นอกจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาแล้ว กลุ่มโรงเรียนยังแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหนึ่งในสถาบันระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ ที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสถานที่ เครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนยังมีกิจกรรมในการให้บริการทางวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

จากศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการที่จะร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมผู้มีอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี โดยมุ่งหวังว่ากลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน การเรียนรู้ ของครูและนักเรียน ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นตัวป้อนที่ดีมีคุณภาพเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ ต่อไป