สื่อเพื่อเด็กอุบลฯครบขวบปีฉลุย เตรียมปั้น”ศูนย์ข่าววัยใส หัวใจสร้างสรรค์”

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี แถลงผลการดำเนินงานขวบปีที่ผ่านมาถือว่าไปได้สวย มีผลงานเด่นด้านการสร้างแกนนำเด็กเยาวชนตามโครงการรู้รักวัยใสใส่ใจสุขภาพ การพัฒนาอาสาสมัครรายงานข่าวสารและสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการรวมพลังภาคีเครือข่ายจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 นายสุรพล  สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานการแถลงข่าวครบรอบ 1 ปี ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และนายวิทยา  บุญฉวี ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมแถลงผลการดำเนินงานครบรอบขวบปี พร้อมจัดทำบุญเลี้ยงพระเพลขึ้นที่สำนักงาน
นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีได้สนับสนุนเด็กเยาวชนผ่านโครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสปฏิบัติตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และท้องถิ่นของตน สร้างความรู้ความเข้าใจ และให้มีจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชน ในส่วนการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการทำงานภาคปฏิบัติให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับผู้คนที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะชีวิตส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
นายวิทยา บุญฉวี ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี กล่าวว่า ผลการดำเนินงานที่สำคัญของศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ในรอบปีที่ผ่านมามีมีหลากหลาย เช่นด้านศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินงานพัฒนาแกนนำเด็กเยาวชนตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ร่วมเป็นเครือข่ายศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ปลูกความดีในบุคคล สร้างชุมชนคุณธรรม และร่วมจัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จังหวัดอุบลราชธานี
ด้านการสื่อสารสาธารณะ ร่วมกับสื่อสร้างสุข ดำเนินงานรายการ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” ร่วมกับสื่อมวลชนอุบลราชธานีจัดรายการ “รวมใจสื่ออุบลฯ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย” และร่วมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดทุ่งศรีเมืองพัฒนานักจัดรายการวิทยุเด็กและเยาวชน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ดำเนินงานรณรงค์วันปลอดรถ (Car Free Day) ปั่นจักรยานลดโลกร้อน โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โครงการแข่งเรือปลอดเหล้าเบียร์ โครงการลอยกระทงปลอดเหล้าและวันยอดกตัญญู โครงการรณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้า โครงการสวดมนต์ข้ามปี โครงการรู้รักวัยใสใส่ใจสุขภาพ และได้สัญจรไปยังสถาบันการศึกษาอีก 5 แห่งในจังหวัดอุบลราชธานี
ด้านการพัฒนาสังคม ได้ประสานการจัดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคอีสาน การร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการจัดประกาศเจตนารมณ์งานบุญประเพณีและงานศพปลอดเหล้า โครงการโรงเรียนปลอดเหล้า และจัดทอดผ้าป่าปลอดเหล้าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบุญจิราธร ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นวิทยากรดำเนินงานอบรมพัฒนาแกนนำเด็กเยาวชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนานักจัดการความรู้เด็กและเยาวชน และร่วมกับกลุ่มเยาวชนจิตอาสาเพาะรัก พัฒนาแกนนำวิทยากรรู้รักวัยใสใส่ใจสุขภาพ
สำหรับการดำเนินงานในระยะ 1 ปีข้างหน้า ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีเป้าหมายที่จะดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ข่าววัยใส หัวใจสร้างสรรค์” เพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน นำเสนอผลงานกิจกรรมของเด็กเยาวชนสู่สังคมสาธารณะ และได้ร่วมกับศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน เพื่อดำเนินงานสภาสื่อสร้างสรรค์ ร่วมผลักดัน พ.ร.บ. กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. …
สำหรับปีมหามงคลในการฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี ได้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กำหนดรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล โดยเชิญชวนภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ 2600 องค์กร 2600ครอบครัวงดเหล้าเข้าพรรษา และ 2600 คนต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือชนะใจตนเอง เข้าพรรษานี้เอาชนะเหล้าเบียร์ให้ได้ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความดีงาม สร้างโอกาสร่วมในการทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาด้วยการงดเหล้าเข้าพรรษาพร้อมกันทั้งจังหวัดอุบลราชธานี