สปข.2อุบลฯฟิต! ฝึกซ้อมเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ 2012

สปข.2 ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี จัดประชุมฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต

ณ ห้องประชุมสินเจิมสิริ นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ให้มีความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน รวมไปถึงการสำรวจความพร้อมในการปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 โดยมีผู้บริหารในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคอีสานตอนล่างเชื่อมตอนบน และเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เข้าร่วมประชุมฝึกซ้อมแผนดังกล่าว จำนวน 25 คน

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากนโยบาย การเตรียมความพร้อมแห่งชาติของรัฐบาล ที่ได้กำหนดแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติในสถานการณ์ ที่เกิดจากสาธารณภัย และแผนป้องกันประเทศในสถานการณ์อันเกิดจากการสู้รบและการสงคราม โดยให้ทุกหน่วยงานทั้งในระดับกระทรวงและระดับจังหวัดจัดทำแผนรองรับ และจัดฝึกซ้อมแผนเพื่อเตรียม ความพร้อมให้กับผู้บริหารและบุคลากรเป็นประจำทุกปี ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ตามแผนป้องกันภัยแห่งชาติ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดการข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ ปี 2553 – 2557 และได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนให้กับผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศไปแล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2555 ที่ผ่านมา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุบลราชธานี(สวท.) Rewriter : นายธนพิชฌน์ แก้วกา / สนข.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

ภาพ : http://contentcenter.prd.go.th/C00001/Fileuploads/ผอ.สปข.2.jpg