ขอเชิญร่วมงาน “ครอบครัวนักอ่านแบ่งปันสร้างสุข”

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม”ครอบครัวนักอ่านแบ่งปันสร้างสุข” และ Book Talk : บอกเล่าเล่มสนุก เวทีแบ่งปันแรงบันดาลใจ การสร้างสรรค์หนังสือภาพสำหรับเด็ก  ภายในงานเทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่าน 11 – 15 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทยอย่างยั่งยืน