ม.อุบลฯ ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 7 แห่ง จ.อุบลฯและยโสธร ที่เปิดสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา “ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับกลุ่มโรงเรียนที่เปิดสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์” ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 – 12.00 น. ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธา เจนศิริศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการ วิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังมีจุดอ่อนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเจริญอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ดังนั้น ตอบสนองภาครัฐบาลในการกำหนดเพิ่มสัดส่วนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 15 : 10,000 ให้ได้ภายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 โดยวางแนวทางแนวทางพัฒนาด้วยการค้นหาเด็กที่มีอัจฉริยภาพและผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้มีความเป็นเลิศ สามารถแสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ให้สถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือจังหวัดต่าง ๆ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคน ชุมชนและสังคมในพื้นที่อย่างเป็นองค์รวม และเพื่อให้การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นไปเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ด้วยการผลิตนักเรียนตัวป้อนที่มีคุณภาพเข้าสู่สายวิชาชีพวิทยาศาสตร์และการวิจัยให้แก่ระดับอุดมศึกษา

ด้วยตระหนักในความสำคัญของการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร ๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร โรงเรียนเดชอุดม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเลิงนกทา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร ได้ตกลงทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นอกจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาแล้ว กลุ่มโรงเรียนยังแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหนึ่งในสถาบันระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ ที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสถานที่ เครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนยังมีกิจกรรมในการให้บริการทางวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

จากศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการที่จะร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมผู้มีอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี โดยมุ่งหวังว่ากลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน การเรียนรู้ ของครูและนักเรียน ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นตัวป้อนที่ดีมีคุณภาพเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ ต่อไป