ม.อุบลฯ จัด “เปิดผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการเพื่อการพัฒนาอีสานใต้” พร้อมลงบันทึกความเข้าใจการร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัด “งานเปิดผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการเพื่อการพัฒนาอีสานใต้”และลงนามในบันทึกความเข้าใจการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับองค์กรภาคเอกชน

ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม “งานเปิดผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการเพื่อการพัฒนาอีสานใต้” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555

งานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพทางการวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ภาคเอกชนรับรู้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในงานวิจัย งานพัฒนา นวัตกรรม และการบริการของมหาวิทยาลัย ให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับภาคเอกชนในพื้นที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขั้นสูงในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนในพื้นที่

โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานียินดีนำเอาศักยภาพของมหาวิทยาลัยมาช่วยในการพัฒนาชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เครื่องมือวิจัยและทดสอบ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ตลอดจนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะผลักดันกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนมากขึ้น โดยในวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นของความร่วมมือดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะร่วมเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ให้เจริญเติบโตไปอย่างยั่งยืน เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่

ภาคเอกชนที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับองค์กรภาคเอกชน ได้แก่

–          หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร และอำนาจเจริญ

–          สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร และอำนาจเจริญ

–          สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทย จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ

ทั้งนี้ในช่วงเช้าของการจัดงาน มีการเสวนาเรื่อง “ความร่วมมือในอนาคตระหว่างภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อการพัฒนาอีสานใต้ 2” มีผู้ร่วมเสวนาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นายนิมิต  สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชาญณรงค์  เจียรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท  อภิรัตน์มนตรี ประธานสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ ศูนย์วิจัย และห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 [nggallery id=68]