ภาพข่าวมหาวิทยาลัยสู่อาเซียน

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบสภาคณาจารย์ เชิญ  ดร.สุเมธ แย้มนุ่น, เภสัชกร ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ และดร.พิศิษฐ์ วรอุไร นายกสภามหาวิทยาลัย มาบรรยายและเสวนา “การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน และเรื่องอนาคตของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ณ หอประชุมไพรพะยอม