กินสบายใจ ตอน 2

รายการโทรทัศน์ กินสบายใจ ตอน 2 “ยำผักพื้นบ้าน”

พี่อ้อย เจ้าของร้านอารีย์ นำทุกท่านไปกินสบายใจที่บ้านนาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

พิธีกร : สันติมาศ รัชมาศ, กรรณิการ์ เตชเกียริตรัตน์

ผลิตรายการโดย สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี