ม.อุบลฯ พัฒนาศักยภาพ นศ.ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญ บุลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาและอาจารย์ ตลอดจนบุคลากรผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และเตรียมพร้อมแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ดร. สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะมีการรวมเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 2558 โดยมีกรอบความร่วมมือทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือเหล่านี้ ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการ/นายจ้าง จะมีจำนวนแรงงานฝีมือให้เลือกมากยิ่งขึ้น และนั่นหมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังหางานทำ จะมีคู่แข่งในตำแหน่งงานต่างๆมากขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว บุคคลที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติที่สูงกว่า ย่อมมีโอกาสที่ดีกว่าในการถูกจ้างเข้าทำงาน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และผลกระทบที่เกิดหลังจากการรวมตัวกันของอาเซียน ตลอดจนต้องเร่งสร้างความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจ โดยรับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี