อุบลฯ ประกวดหนังสั้น พลังเด็กอุบลสร้างสรรค์ เอาชนะยาเสพติด

อุบลฯ ประกวดหนังสั้น พลังเด็กอุบลสร้างสรรค์ เอาชนะยาเสพติด

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประกวดหนังสั้น พลังเด็กอุบล สร้างสรรค์เอาชนะยาเสพติด เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ผลิตสื่อในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขต่างๆ ซึ่งปรากฏว่ามีนักเรียนนักศึกษา ส่งผลงานหนังสั้นเข้าร่วมการประกวด จำนวน 24 เรื่อง และมีผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศได้แก่ ผลงานหนังสั้น เรื่อง มิตรภาพยับยั้งยาเสพติด จากโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศได้แก่ผลงานหนังสั้นเรื่อง มักม่วน บ่ซวนหมู่ลองยา จากโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร และระดับอุดมศึกษา ชนะเลิศได้แก่ผลงานหนังสั้น เรื่อง เหล้าหลอน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รวมทั้งมีรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ถ่ายภาพยอดเยี่ยม ตัดต่อและลำดับภาพยอดเยี่ยมและรางวัลผู้แสดงยอดเยี่ยมด้วย โดยจังหวัดฯ จะทำพิธีมอบรางวัลในการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ด้านนางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี และประธานคณะกรรมการตัดสินผลงานหนังสั้น พลังเด็กอุบลสร้างสรรค์เอาชนะยาเสพติด กล่าวว่า เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเด็กเยาวชนในการสะท้อนแนวคิดปัญหาและแสวงหาทางออกของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จะดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางรายการ “เด็กไทย.. วันนี้” ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ในทุกวันอังคาร เวลา 16.00 – 16.30 น. อันเป็นการเพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ของเด็กเยาวชนและเป็นการประชาสัมพันธ์และสนองตอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล

ข้อมูล  :  ช่อง 11 อุบลราชธานี

ภาพ  :  http://www.warin.ac.th/2555/movieNBT/slides/movie_short03.JPG