“ในหลวง” พระราชทานหนังสือเรียน ชุดนักเรียนแก่เด็ก นร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี

“ในหลวง” พระราชทานหนังสือเรียน ชุดนักเรียนแก่เด็ก นร.ราชประชานุเคราะห์ 32
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินทุนให้ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ และมอบหนังสือเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การกีฬาแก่นักเรียนด้อยโอกาสของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อ.เมืองอุบลราชธานี

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายกองเอก ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนพระองค์มอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งมอบหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การกีฬาให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีนักเรียนชายหญิงรวม 820 คน

นายวิโรฒ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานว่า ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 เปิดสอนสายสามัญตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แก่เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาสที่ครอบครัวมีฐานะยากจนใน 25 ห้องเรียน โดยมีระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล

ซึ่งผลการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 ปรากฏว่านักเรียนมีความสามารถ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ทำให้ได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันใช้ทักษะงานด้านวิชาการระดับภาคและประเทศครั้งที่ 61 ประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยมเหรียญทองระดับประเทศกับงานประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ รางวัลยอดเยี่ยมเหรียญทองระดับประเทศจากละครประวัติศาสตร์ รางวัลยอดเยี่ยมเหรียญทองระดับภาคการเดี่ยวโปงลาง รวมทั้งบุคลากรสายการสอนยังได้รับรางวัลต่างๆ อีก 4 ราย

นอกจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 มีการจัดการเรียนการสอนตามสายสามัญ ยังได้ยึดตามแนวกระแสพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการปลูกพืชผักสวนครัว เสี้ยงสัตว์ไว้รับประทานเอง มีโค-กระบือพันธุ์พื้นเมืองไว้ใช้แรงงานจำนวน 9 ตัว มีบ่อเลี้ยงปลาดุกจำนวน 10 บ่อ หมูจำนวน 30 ตัว โรงเพาะเห็ด โรงผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดใช้ในโรงเรียน แปลงปลูกพืชผักสวนครัว และทำนาปลูกข้าวกินเองในเนื้อที่ 5 ไร่ และยังมีโครงการสหกรณ์โรงเรียน ธนาคารโรงเรียน ธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

ข้อมูล , ภาพ :  ASTV