อาศรมสรรค์สนุกใส่สาระ จัดอบรม “การพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกรในหน่วยงาน”

รายละเอียดโดยสังเขปของการอบรม “การพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกรในหน่วยงาน”

  • หลักการและเหตุผล

การทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ คนทำงานทั้งในระดับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่  มักมีเหตุจำเป็นให้ต้องออกไปพูดในกลุ่มหรือในงานที่ประกอบไปด้วยผู้คนจำนวนมาก อาจเป็นการนำเสนองาน การชี้แจงนโยบาย การกล่าวในงานต่างๆ หรือแม้กระทั่งการเป็นพิธีกรในงานต่างๆที่องค์กรจัดขึ้น  การฝึกทักษะการพูดในที่ชุมชนและการพูดในฐานะวิทยากรซึ่งเป็นทักษะเฉพาะจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการแนะนำด้วยหลักการและแบบฝึกหัดที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้ผุ้ฝึกมีทักษะที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการเตรียมตัว การใช้เสียง เนื้อหา บุคลิกภาพ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างบรรยากาศ และการใช้คำพูดที่เหมาะสมกับบริบท

การอบรมการพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกรในหน่วยงาน จึงเป็นโครงการที่มุ่งตอบโจทย์ข้างต้นให้แก่คนทำงานในหน่วยงานต่างๆ

  • วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้หลักการพูดและได้ฝึกพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชน ในโอกาสต่างๆ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้หลักการพูดและได้ฝึกพัฒนาทักษะการพูดในฐานะพิธีกรงานต่างๆ

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพูดในโอกาสต่างๆท่ามกลางผู้คนได้

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานในการเป็นพิธีกรของหน่วยงาน ในงานต่างๆที่จัดขึ้นโดยองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งได้รับแนวทางในการพัฒนาการเป็นพิธีกรมืออาชีพในอนาคต

  • วันเวลาดำเนินการอบรม

เสาร์ที่ 30 มิถุนายน และอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ที่ห้องประชุม ศูนย์ความรู้กินได้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-17.00 น.

  • ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

คนละ 3,600 บาท (ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและอุปกรณ์ประกอบการอบรม พร้อมเกียรติบัตร)

  •  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้าอบรมสามารถพูดในที่ชุมชนในโอกาสต่างๆได้ดีขึ้น

2.ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานในการทำหน้าที่พิธีกรในหน่วยงานของตน และมีแนวทางในการพัฒนาเป็นพิธีกรมืออาชีพต่อไปในอนาคต

  • สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 08-5017-5358

 

โดยทีมงานอาศรมสรรค์สนุกใส่สาระ