พ่อเมืองอุบลลั่น ประกาศนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษาทั้งจังหวัด

สสส.จับมือเครือข่ายงดเหล้า ชวน 2,600 องค์กรไทย งดเหล้าเข้าพรรษา ฉลองพุทธชยันตี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผย สถิติช่วยประหยัดค่าเหล้าเบียร์กว่า 171,000 ล้านบาท พ่อเมืองอุบลลั่น ประกาศนโยบายงดเหล้าทั้งจังหวัด ด้านองค์กรภาครัฐ เอกชน ยันพร้อมสนับสนุนกิจกรรมโครงการ

วันนี้ (19 มิ.ย.) ที่ลานกิจกรรมอาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ กรุงเทพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดแถลงข่าว “เปิดรับองค์กรร่วมงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล” ภายใต้แนวคิด 2,600 องค์กร 2,600 ครอบครัว 2,600 คนต้นแบบ เพื่อสร้างกุศลใหญ่พร้อมกัน โดยการเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล เพื่อพุทธชยันตี น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยชวนองค์กรต่างๆ ร่วมรณรงค์ และทำความดีโดยการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2555

นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมตามโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้ ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 10 ที่มีการรณรงค์และเป็นปีฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ทางเครือข่ายฯ ได้เน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยมีการเชิญชวนองค์กรต่างๆ เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ภายในองค์กร เนื่องจากองค์กรถือเป็นแหล่งรวมของผู้ที่มีความสามารถที่ก่อให้เกิดการช่วยเหลือและสร้างกุศลร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น หากเชิญชวนให้องค์กรเข้าร่วมการรณรงค์แล้วยังช่วยขยายผลได้อีกมาก

“จากผลสำรวจของเอแบคโพลล์ พบว่า 9 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา (ระยะเวลา 3 เดือนต่อปี) ช่วยประหยัดเงินค่าเหล้าเบียร์อย่างน้อย รวมทั้งสิ้นประมาณ 171,000 ล้านบาท โดยมีคนที่ร่วมงดเหล้า ร้อยละ 30 ของจำนวนคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด ดังนั้น ในปีนี้เพื่อให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของความพอเพียงในการรณรงค์ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงได้หามาตรการให้องค์กรต่างๆ ได้เข้ามาส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม ดังเช่น องค์กรที่ได้มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ ถือเป็นภาพใหญ่ที่องค์กรสามารถทำได้” นายธีระ กล่าว

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางจังหวัดได้มีนโยบายให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำความดีร่วมกัน โดยประกาศรณรงค์งดเหล้าช่วงเข้าพรรษา ให้แต่ละหมู่บ้านรายงานชื่อ และจำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อปฏิญาณตนงดเหล้ามายังจังหวัด กิจกรรมการรณรงค์ที่ผ่านมานั้น ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจ เพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำมาต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนเป็นหลัก จึงสามารถประสบความสำเร็จ และมีคนเข้าร่วมจำนวนมาก ส่งผลให้หลายแห่งในจังหวัดได้เป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดเหล้าตามมาด้วย นอกจากนี้มีแนวคิดว่า จะรณรงค์งดเหล้าช่วงเข้าพรรษาให้เป็นภาพใหญ่ทั้งจังหวัด และลงลึกไปยังระดับหมู่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้านจะต้องเป็นผู้นำในการงดเหล้า และถ้าหากทำงานแล้วไม่ได้ผลก็อาจใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด คือ สั่งปลด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการแก้ปัญหากันอย่างจริงจัง

นายวินัย เครือตรีประดิษฐ์ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ทางธนาคารเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามาตั้งแต่ปี 2549 โดยนำสื่อรณรงค์ไปกระจายเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อในทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งรณรงค์ไปยังบุคลากรของธนาคาร รวมถึงลูกค้าให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดปัญหาการกระทำความรุนแรง การโจรกรรม และอาชญากรรม รวมถึงการเสริมสร้างให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายและการเก็บออมไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็น ทั้งนี้ ธ.ก.ส.มุ่งเน้นการสนับสนุนให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า และประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจจะทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น ลูกค้าที่ไม่ดื่มสุรา หรือลดการดื่มสุรา ก็จะประกอบอาชีพได้ดี มีเงินใช้จ่ายและสามารถชำระหนี้ได้ สำหรับแนวทางที่ธนาคารจะดำเนินการในปี 2555 คือ จะเน้นเชิญชวนให้บุคลากรและลูกค้าของธนาคารเข้าร่วมโครงการคนต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต

นางวรรณา ธรรมร่มดี ผู้จัดการสื่อสารองค์กร บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมา ได้มีการเชิญชวนอาสาสมัครมาช่วยกันรณรงค์ทุกๆ ปี โดยฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ มีการลงไปสำรวจข้อมูลกับพนักงานในโรงงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมรณรงค์นี้ไม่ได้เป็นการบังคับแต่เป็นการเชิญชวน สำหรับปีที่ผ่านมานั้น มีพนักงานในเลิกเหล้าได้ และได้กลายมาเป็นต้นแบบเพื่อเชิญชวนและพูดประสบการณ์ตรงให้แก่พนักงานเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งนี้ กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมและมีส่วนให้การรณรงค์เกิดประสิทธิผล คือ การจัดกิจกรรมอุปสมบทประจำปี ได้ทำมาเป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกันแล้ว โดยมีการปฏิบัติธรรม 1 เดือน แบบเข้มข้น ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจำนวนหนึ่ง เมื่อร่วมโครงการนี้แล้วสามารถเลิกเหล้าถาวรได้ ซึ่งทางบริษัทได้สนับสนุนเต็มที่ และเป็นกำลังใจในความพยายามของพนักงานจนสำเร็จ

กิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการรณรงค์ในปีที่ผ่านมา การร้องเพลงรณรงค์งดเหล้าวันพระจากเด็กเยาวชน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดโปสเตอร์ระดับอุดมศึกษาในหัวข้อ “หยุดหาข้ออ้างเข้าข้างเหล้า ไม่ดื่มไม่เมา เราทำได้” ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม ประกาศรางวัลวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2555 สามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stopdrink.com, โทร.02-9483300

ข้อมูล  :  ASTV

ภาพ : CH 7 http://www.bugaboo.tv/watch/19393/สสส._ชวนประชาชนสร้างกุศล_ด้วยการงดเหล้าเข้าพรรษา.html