กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การคิดประเด็นข่าวเพื่อการรายงานข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก”

คุณปรางทิพย์ ดาวเรือง วิทยากรโครงการส่งเสริมการรายงานข่าวด้านสิทธิเด็ก และ คุณพรธิดา พัดทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารนิเทศ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมบรรยายหัวข้อ 10 ประเด็นร้อนต่อสถานการณ์เด็กในประเทศไทย ให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกประเด็นเพื่อจัดทำหนังสือการรายงานข่าวด้านสิทธิเด็ก ที่มีคุณสุภาภรณ์ อัษฎมงคล เป็นบรรณาธิการ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การคิดประเด็นข่าวเพื่อการรายงานข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก” จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย