ร.ร.ปริยัติธรรมวัดไชยมงคลรับเด็กชายขอบ เด็กด้อยโอกาสบวชเรียนฟรี

ร.ร.ปริยัติธรรมวัดไชยมงคลรับเด็กชายขอบ เด็กด้อยโอกาสบวชเรียนฟรี

อุบลราชธานี – วัดชื่อดังเมืองอุบลร่วมกับเครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักแพงบ้านเมือง รับอุปถัมภ์เด็กตามชายขอบ เด็กด้อยโอกาส เด็กกำหร้า บวชเรียนฟรี เพื่อขัดเกลาให้เยาวชนรุ่นใหม่มีหลักธรรมในจิตใจ โดยสามารถเลือกเรียนสายสามัญ สายอาชีพ และนักธรรมภาษาบาลีได้ตามชอบ หลังจบการศึกษาไม่มีภาระผูกพันใดๆ กับทางวัด

พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า วัดไชยมงคลร่วมกับเครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักแพงบ้านเมืองรับอุปถัมภ์เด็กตามตะเข็บแนวชายแดน หรือเด็กชายขอบ เด็กกำพร้าเด็กครอบครัวยากจน เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

หรือเด็กออกจากระบบการศึกษาปกติกลางคันเพราะบิดา มารดา ผู้ปกครองเสียชีวิตจากโรคภัยต่างๆ เข้าศึกษาที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยมงคล (พรหมเทวานุสรณ์) โดยเยาวชนที่สนใจเข้ารับการศึกษาสามารถเลือกเรียนสายสามัญถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหากมีผลการเรียนดีจะส่งให้เรียนต่อจนจบระดับอุดมศึกษา

หรือเลือกศึกษาด้านธรรมะ ซึ่งเปิดสอนนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก และการศึกษาด้านภาษาบาลี ถ้าต้องการเรียนสายอาชีพ สามารถเลือกเรียนสาขาการวิชาชีพที่เปิดสอน เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องยนต์ ช่างทําความเย็น ช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งงานประดิษฐ์ต่างๆ

ซึ่งเด็กที่เข้าเรียนต้องเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท มีที่พักในวัดไชยมงคล ได้รับภัตตาหารเช้า-เพล อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งเครื่องอัฐบริขารฟรี เพราะกองทุนการศึกษาหยาดพิรุณอุ่นเกล้าเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาส เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้เยาวที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

เยาวชนที่สนใจให้นำหลักฐานสําเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่ได้รับการรับรองจากกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน หลักฐานด้านการศึกษาชั้นล่าสุด เอกสารมอบอํานาจในการปกครอง สมัครด้วยตนเองที่วัดไชยมงคล รับจำนวนทั้งสิ้น 120 คน โดยไม่กำหนดอายุ แต่ต้องเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามสมควร

หากมีข้องสงสัยสอบถามได้ที่ท่านพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล หมายเลขโทรศัพท์ 08-1878-2460 อีเมล chaturong-111@hotmail.com/ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.watchaimongubol.net/ สำหรับผู้ประสงค์ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ใช้ในการศึกษาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่เจ้าอาวาสเช่นกัน

ภาพ , ข่าว  :  ASTV