ม.อุบลฯ เข้มงวด ห้ามนศ.เล่นพนันบอล ตามมาตรการ สกอ.

การพนันเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งที่สังคมไทยกําลังประสบและได้ส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคง อีกทั้งมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างสู่นิสิตนักศึกษามากยิ่งขึ้น ก่อให้ เกิดผลเสียหายทั้งด้านการศึกษาเล่าเรียน เสียทรัพย์ เสียเวลา นําความเดือดร้อนสู่ ตนเอง ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และบางรายถูกทําร้ายหรือถูกข่มขู่ ชักจูงไปสู่ทางเสียหายหรือก่อคดี จนต้องสูญเสียอนาคต

การพนันจึงเป็นปัญหาสําคัญที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องร่วมกันรับผิดชอบและแก้ไขโดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป (UEFA EURO 2012) ที่มีการแข่งขันในตอนนี้ คาดว่าจะมีนิสิต นักศึกษาจํานวนหนึ่งไปเกี่ยวข้องและเล่นการพนัน ซึ่งจะนําไปสู่ความเสียหายในด้านต่างๆ ได้

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ รองอธิการดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้มีการรณรงค์ภายในมหาวิทยาอย่างต่อเนื่อง ส่วนรอบมหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือไปยัง สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีไค เทศบาลเมืองศรีไค ในการสอดส่องดูแล สถานบริการโดยรอบมหาวิทยาลัยในการเข้มงวดในการเล่นการพนันบอล ตามมาตรการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้นักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้อง พร้อมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางบวกต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา

สำหรับแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/กํากับ พิจารณาดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. สอดส่องดูแลไม่ให้นิสิตนักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกชนิด
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางบวกต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฯลฯ กับนิสิตนักศึกษา
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับพิษภัยของการพนัน พร้อมทั้งใช้ สื่อทุกชนิด เช่น เสียงตามสาย วิทยุ สิ่งพิมพ์ ที่อยู่ ในความดูแลชี้ ให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงผลเสียของการเล่นพนัน
4. ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ประจําวิชาสอดแทรกเรื่องผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการพนันในทุกครั้งที่มีโอกาส
5. ให้ สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายนักศึกษาเพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลมิ ให้ มี การเล่นพนันในสถาบัน หากพบให้แจ้งผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข
6. มี การจัดตั้งศูนย์แนะนําให้คําปรึกษาศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ หรือศูนย์ ฮอตไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและใกล้ชิด
7. ให้อาจารย์ประจําห้องคอมพิวเตอร์ดูแลไม่ให้นิสิตนักศึกษาใช้ช่องทางระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเล่นการพนัน
8. ประสานสถานีตํารวจในท้องที่ให้หมั่นตรวจตรา และจับกุมแหล่งรับพนันฟุตบอลที่แอบเข้ามารับพนันในสถาบันบริเวณโดยรอบ หรือบริเวณหอพักนิสิตนักศึกษา
9. มี มาตรการและบทลงโทษทางวินัยกับนิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน โดยเฉพาะผู้เป็นเจ้ามือจะต้องลงโทษขั้นเด็ดขาด
10. พิจารณาออกมาตรการอื่นเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาการพนันทุกชนิดในสถาบันอุดมศึกษาโดยให้สอดคล้องกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ภาพประกอบ : http://www.naewna.com/local/9908