ศิริราชจัดอบรม/บรรยายให้ความรู้ (ฟรี)

*v* กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(ฟรี) หัวข้อเรื่อง “กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม” ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ชั้น 15 รพ. ศิริราช โดยมี ศ.นพ. วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ภ.เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ร่วมกับนักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำบัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ คลินิกผู้สูงอายุ ได้ที่ โทร. 0 2419 7391-2

*v* จัดบรรยายเสริมทักษะชีวิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดบรรยาย (ฟรี) ในโครงการเสริมทักษะชีวิต เรื่อง “การจัดการความเครียด ” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 รพ.ศิริราช เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการความเครียดและฝึกเทคนิคการผ่อนคลายเครียดด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โทร. 0 2419 4293-4

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

หน่วยประชาสัมพันธ์ภายนอก
งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 0 2419 7649 , 0 2419 8992 , 0 2419 6915