VTR มนุษย์เพื่อการค้า ปัญหาที่รอการแก้ไข

VTR นำรายการโทรทัศน์ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” ตอนที่ 15 ประเด็น “มนุษย์เพื่อการค้า ปัญหาที่รอการแก้ไข”