เบื้องหลังสารคดี
“คนคุณธรรม
ข้าวคุณธรรม”

เบื้องหลังการถ่ายทำสารคดี “คนคุณธรรม ข้าวคุณธรรม” หลากหลายเรื่องราวของชีวิตชาวนา ที่ทำนาโดยไม่ใช้สารเคมี ใช้ใจทำนา ปฏิบัติศีล 5 ละอบายมุข

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

We cannot display this gallery