เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK park ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัล ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5 (E – learning) แก่กลุ่มนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั่วทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การทำสื่อการสอนที่เป็นบทเรียนดิจิทัลมากขึ้น และจะทำให้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ กระตุ้นการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้ให้กับนักเรียน และเยาวชนได้เป็นอย่างดี โดยในปีนี้จะจัดอบรม 4 ภูมิภาค จำนวน 5 ครั้ง ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2555 ดังนี้

  • ภาคใต้

อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 8
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
วันที่จัดอบรม วันเสาร์ที่ 9 – อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555
ติดต่อสมัครเข้าอบรมได้ที่ อ.สิริวัจนา e-mail : ksirivaj@wu.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://informatics.wu.ac.th

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม จ.มหาสารคม
วันที่จัดอบรม วันเสาร์ที่ 16 – อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555
ติดต่อสมัครเข้าอบรมได้ที่ อ.ก่อเกียรติ ขวัญสกุล โทร 086-640-4222 e-mail : ajberm@gmail.com

  • ภาคกลาง

วันที่จัดอบรม 2 รอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้เอนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ TK park
1. วันอังคารที่ 19 – พุธที่ 20 มิถุนายน 2555 รอบที่ 1
2. วันพฤหัสบดีที่ 21 – ศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 รอบที่ 2
ติดต่อสมัครเข้าอบรมได้ที่ คุณสุจิตรา คุณพรชัย และ คุณยุพิน
โทร. 0-2860-6117 แฟกซ์. 0-2860-6118
ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและกำหนดการ ได้ที่ www.inetfoundation.or.th

  • ภาคเหนือ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
วันที่จัดอบรม วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน – อาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2555

ติดต่อสมัครเข้าอบรมได้ที่ คุณนภัสวรรณ คำอิสสระ 080-1308-490
e-mail : napatsawan23@hotmail.com

หมายเหตุ

– รับจำนวนจำกัด รอบละ 100 คน
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย
– วัน เวลา และสถานที่จัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม