ทำกับใคร

1. ตัวแทนผู้บริโภค กลุ่มคนเมือง

2.ชาวนาที่ทำเกษตรอินทรีย์ และไม่ทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

3.นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป