ทำแล้วได้อะไร

1.เกิดกระแสผู้บริโภคเกิดการตื่นตัว และเห็นความสำคัญการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยผ่านการสื่อสารสาธารณะทั้งภูมิภาคและส่วนกลาง

2.เกิดการเชื่อมประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ภาครัฐ ภาคประชาชนในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างกระแสการบริโภคอาหารปลอดภัยในวงกว้าง

3.ผู้บริโภค ผู้ผลิต ภาครัฐ ภาคประชาชน เห็นความสำคัญ ร่วมกันผลักดันให้เกิดกลไกการทำงานเกษตรอินทรีย์ เพื่อการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยผลักดันเป็นนโยบายของรัฐบาล

4.ชาวนาที่ทำเกษตรอินทรีย์ มีความมั่นใจ เพราะมีกลไกด้านราคาและการตลาดรองรับ รู้สึกมั่นคงในอาชีพ ส่วนชาวนาที่ยังไม่ทำเกษตรอินทรีย์หันมาทำนาอินทรีย์มากขึ้น เกิดความมั่นคงทางอาหารในครอบครัว สังคม ชุมชน ประเทศชาติ