ทำเพื่ออะไร

1.เพื่อรณรงค์ปลุกกระแสผู้บริโภคให้ตื่นตัวด้านการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยสู่สาธารณะทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

2.เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ภาครัฐ ภาคประชาชน ในการใช้สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง สร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

3.เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายเกษตรอินทรีย์ร่วมกันผู้ผลิต ผู้บริโภค ภาครัฐ ภาคประชาชนเกิดเป็นกลไกการส่งเสริมงานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย กำหนดเป็นนโยบายของภาครัฐ

4.เพื่อใช้สื่อเป็นเครื่องมือ สร้างการเปลี่ยนแปลง การตื่นตัวของกลุ่มชาวนาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้หันมาทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น