VTR เปิดบ้าน สตง. : รู้รักษ์เงินแผ่นดิน

VTR นำรายการโทรทัศน์ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” ตอนที่ 14 ประเด็น ” รู้รักษ์ เงินแผ่นดิน : เปิดบ้านสตง. อุบลฯ”