ม.อุบลฯ จัดอบรมด้านสุขภาพ รร.ตชด. ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวิชาการ “ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำต้นแบบด้านพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี ” โดยรับเกียรติจาก พันตำรวจเอกสุนทร ประดิษฐ์แท่น ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เป็นประธาน และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายแพทย์ ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี ร่วมกล่าวต้อนรับ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ณ ห้องบุษราคัม ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

สืบเนื่องมาจากการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญในดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของเด็กนักเรียน ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งพบว่าเด็กนักเรียนยังคงมีปัญหา ด้านสุขภาพอนามัยอยู่มาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียน

จากความสำคัญของปัญหาดังกล่าว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมค่ายให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพแกนนำต้นแบบให้สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านการดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในเรื่องอาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ เด็กไทยฟันดี ตลอดจนเป็นการพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายสามารถประเมินภาวะสุขภาพและจัดทำโครงงานในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและ มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีได้

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด อำเภอน้ำยืน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าไม้ อำเภอบุณฑริก รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 86 คน และได้รับเกียรติจากศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ให้ความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่จัดอบรม ที่พัก และร่วมเป็นวิทยากรด้วย

[nggallery id=55]