ขอเชิญร่วมเวที “ของแพง ชัวร์หรือมั่วนิ่ม”

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีและแสดงความคิดเห็นในการบันทึกเทปรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ประเด็น “ของแพง ชัวร์หรือมั่วนิ่ม” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้นG ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ สุนีทาวน์เวอร์ จ.อุบลราชธานี

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีดำเนินงานโครงการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีเพื่อโครงการสะพาน ภายใต้การสนับสนุนของ USAID มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน และพลเมืองในกระบวนการทางการเมืองและนโยบายสาธารณะรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น ดำเนินงานในรูปแบบรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” โดยการบันทึกเทปจำนวน 21 เทป เพื่อออกอากาศทางทีวีดาวเทียมของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 อุบลราชธานี ,โสภณเคเบิ้ลทีวี,วีเคเบิ้ลทีวี,สถานีวิทยุ CleanradioFM 92.5 MHz และ เวปไซต์ http://www.sangsook.net

โดยประเด็น “ของแพง ชัวร์หรือมั่วนิ่ม” ถูกนำเสนอโดยเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาเสนอสถานการณ์ข้อเท็จจริงสินค้าราคาแพงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมค้นหาแนวทางออกระหว่างผู้เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนทั่วไป

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรายการในวันและเวลาข้างต้น