สวท.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนาสร้างความสมานฉันท์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีเสวนาตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ปี 2555

นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการจัดเสวนา หัวข้อสมานฉันท์ของสังคมไทย สร้างอย่างไรให้ยั่งยืน ที่วัดหนองช้างทอง บ้านทุ่งขุนน้อย ตำบลแจระแม อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันกำหนดให้การสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อนำประเทศเข้าสู่สังคมของความรัก ความสามัคคี ดังนั้น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดเวทีเสวนาดังกล่าวขึ้น ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ปี 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง และร่วมกันหาแนวทางสร้างความสามัคคี สร้างความสุข ความสงบให้เกิดขึ้นในชุมชนและประทศชาติ โดยมีตัวผู้นำชุมชน และประชาชน บ้านทุ่งขุนน้อย บ้านหนองจาน บ้านทัพไท ตำบลแจระแม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีเสวนา พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดเสียงทางสวท.อุบลราชธานี ระบบ FM. 98.5 Mhz และ AM.1341 Khz ด้วย

กรกช ภูมี สวท.อุบลราชธานี รายงาน

ภาพ Google