พ่อแบบ-แม่แบบครูสอนศีล 5

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการสร้างพ่อแบบ-แม่แบบครูสอนศีล 5 : กับการพัฒนาการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ตรวจการแผ่นดิน ศ.ดร.ศรีราชา เจริญพานิช เป็นประธานในพิธี เพื่อสร้างเครือข่ายครูสอนศีล 5 จาก ม.ราชภัฏบุรีรัมย์, ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด, ม.ราชภัฏมหาสารคาม, ม.ราชภัฏวไลอลงกรณ์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องบัวทิพย์ 3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนำศีล 5 ไปบูรณาการการเรียนการสอน

สำหรับการอบรมครั้งนี้ เกิดจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าอบรมรักเหนือรักการสอนศีล 5 จากนั้นได้จัดตั้งศูนย์คุณธรรม “รักเหนือรัก” ในระดับศีล 5 และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้เปิดสอนรายวิชารักเหนือรักการสอนศีล 5 พร้อมทั้งส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ดำเนินการร่วมกัน เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและนักศึกษา รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม