ปภ.ประกาศยกเลิกภัยแล้ง 5 จังหวัด อุบลราชธานียังแล้งรุนแรง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ภัยแล้งว่า ได้ประกาศยุติสถานการณ์ภัยแล้งแล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ ลำพูน อุตรดิตถ์ จันทบุรีและจังหวัดยโสธร ปัจจุบันคงเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) จำนวน 46 จังหวัด 465 อำเภอ 3,172 ตำบล 34,057 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 3,106,980 ครัวเรือน 11,787,103 คน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 945,097 ไร่ ประกอบด้วย

– ระดับรุนแรง 27 จังหวัด (มีหมู่บ้านประสบภัยแล้งมากกว่าร้อยละ 50) ได้แก่ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ สุโขทัย สุรินทร์ อุดรธานี กาฬสินธุ์ น่าน ขอนแก่น บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู บึงกาฬ พะเยา อุทัยธานี อุบลราชธานี ตาก ชัยภูมิ อำนาจเจริญ เชียงราย ลำปาง นครราชสีมา กำแพงเพชร มุกดาหาร นครพนม มหาสารคาม ศรีสะเกษ หนองคาย พิษณุโลก และจังหวัดสกลนคร
– ระดับปานกลาง 10 จังหวัด (มีหมู่บ้านประสบภัยแล้งตั้งแต่ร้อยละ 25-50) ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบุรี ตราด เลย เชียงใหม่ ราชบุรี แม่ฮ่องสอน สระแก้ว กาญจนบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี
– ระดับเล็กน้อย 9 จังหวัด (มีหมู่บ้านประสบภัยแล้งต่ำกว่าร้อยละ 25) ได้แก่ จังหวัดชัยนาทฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ พิจิตร ภูเก็ต สุพรรณบุรี นครนายก ชลบุรี และจังหวัดสระบุรี

ปภ.ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดย แจกจ่ายน้ำเพื่อการเกษตร ใช้รถบรรทุกน้ำ 110 คัน 214 เที่ยว จำนวน 1,291,993 ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 62 เครื่อง ซ่อมสร้างทำนบ/ฝาย จำนวน 3,289 แห่ง ขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน 645 แห่ง และแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ใช้รถบรรทุกน้ำ 500 คัน 6,917 เที่ยว จำนวน 55,871,080 ลิตร

ข้อมูล :   NNT

ภาพ : Google