เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : เพศเสรี บนวิถีความเท่าเทียม

สร้างสุขอุบลราชธานีดำเนินงานโครงการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เพื่อโครงการสะพาน ภายใต้การสนับสนุนของ USAID ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน และพลเมืองในกระบวนการทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น ได้ดำเนินงานในรูปแบบรายการโทรทัศน์ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” โดยการบันทึกเทปจำนวน 21 เทป เพื่อออกอากาศทางทีวีดาวเทียมของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 อุบลราชธานี, โสภณเคเบิ้ลทีวี, วีเคเบิ้ลทีวี, สถานีวิทยุ CleanradioFM 92.5 MHz และ เว็ปไซต์ http://www.sangsook.net

ที่ผ่านมาเครือข่ายภาครัฐภาคประชาสังคมเสนอประเด็น “เสรีเพศ บนวิถีความเท่าเทียม” นำเสนอผ่านรายการร่วมทุกข์ ร่วมสุข เพื่อเผยแพร่สถานการณ์ความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันและเปิดพื้นที่การสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทางเพศ ทั้งมิติด้านสิทธิมนุษยชนและด้านอื่นๆ รวมถึงการยอมรับจากสังคมรอบข้าง อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรี และสร้างสรรค์สิ่งดีดีให้กับสังคมต่อไป

สำหรับเวที “เสรีเพศ บนวิถีความเท่าเทียม” ได้บันทึกเทปในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรม เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 2 ซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

[nggallery id=46]