ม.อุบลฯ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน อบรมความรู้ด้านเกษตรแก่ จนท.สปป.ลาว

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการภายใต้ความร่วมมือ กับ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงต่างประเทศ ในการจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวินิจฉัยโรคปลาและมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำ และหลักสูตรการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมเลี้ยงสัตว์และการประมง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ แก่เจ้าหน้าที่จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 16 คน หลักสูตรละ 8 คน เป็นเวลา 5 สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2555 –วันที่ 2 มิถุนายน 2555 โดย สพร. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยงและที่พัก เจ้าหน้าที่ สปป. ลาว ทั้ง 16 คน พักที่ โรงแรม ม.อุบลฯ เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการวินิจฉัยโรคปลาและมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำ สังกัดหน่วยงาน ในนคร เวียงจันทร์ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาศักดิ์ เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ สังกัดหน่วยงานใน นครเวียงจันทร์ แขวงหลวงพระบาง และแขวงจำปาศักดิ์ ถือได้ว่าเป็นโครงการความร่วมมือที่สร้างความพร้อมสู่ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีทางการศึกษา

รายระเอียดหลักสูตรการวินิจฉัยโรคปลาและมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำ
1. ความรู้ด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ หลักการวินิจฉัยโรคที่เกิดจาก ปรสิตภายในและภายนอก โรคที่เกิดจากแบคทีเรียและเชื้อรา และการเกิดโรคไวรัส
2. ความรู้ด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในหัวข้อการวิ เคราะห์คุณภาพน้ำและการจัดการคุณภาพน้ำสำหรับการประมง
3. ความรู้ด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในหัวข้อหลักการออกแบบฟาร์มสัตว์น้ำให้ได้ตามมาตรฐานฟาร์ม
4. ความรู้ด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในหัวข้อหลักการตรวจมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำ มีการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่
5. ทัศนศึกษาหน่วยงานสังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังบรรยายหัวข้อบทบาทและหน้าที่ ของสถาบันสุขภาพสัตว์น้ำจืด และศูนย์รับรองมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

รายระเอียดหลักสูตรวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์
1. ความรู้ด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในหัวข้อการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารสัตว์ เช่น การวิเคราะห์โปรตีน การเวิเคราะห์ไขมัน การวิเคราะห์เยื่อใย และพารามิเตอร์พื้นฐานทั่วไป
2. ความรู้ด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในหัวข้อการวิเคราะห์แร่ธาตุ แคลเซียมและฟอสฟรัสในอาหารสัตว์
3. ความรู้ด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในหัวข้อการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในอาหารสัตว์
4. ความรู้ด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในหัวข้อการประกอบสูตรอาหารสุกรและสัตว์ปีก
5. ความรู้ด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในหัวข้อการประกอบสูตรอาหารสัตว์เคี้ยว้อง
6. ทันศึกษาโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของเอกชน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์