ม.อุบลฯ ระดมแกนนำท้องถิ่นวางแผนกู้วิกฤตห้วยตองแวด

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมกันระดมความคิดเห็นวางแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของห้วยตองแวด

ภายหลังจากการถกปัญหาห้วยตองแวดในเวทีร่วมทุกข์ร่วมสุข เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 วันนี้ (16 พฤษภาคม 2555) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมบุณฑริก ตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมห้วยตองแวด มีตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ กำนันตำบลโพธิ์ใหญ่ กำนันตำบลเมืองศรีไค และสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

โดย ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่าที่ประชุมได้สรุปแผนงานร่วมกัน 2 แผน คือ 1. แผนเร่งด่วน ได้แก่ การทำโครงการรณรงค์เกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียและผลกระทบห้วยตองแวด การออกพรบ.และเทศบัญญัติ ในเขต การจดทะเบียนวังปลา (ซึ่งเป็นที่สาธารณะ) ขึ้นกับประมงอำเภอหรือจังหวัด การขอให้จังหวัดทำประกาศเขตห้วยตองแวดเป็นเขตควบคุม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการตั้งคณะกรรมการและตั้งอนุกรรมการ ทำแผนแม่บทและติดตามประเมินผลเป็นระยะอย่างเข้มงวดโดยมีตัวแทนจากอบต./เทศบาล/สนง.สวล./ อบจ./ พมจ./ประมงจ./สาธารณสุข(ที่ดูแลสุขภิบาลครัวเรือน) ในเบื้องต้นให้มีกรรมการฝ่าย 4 ฝ่ายดังนี้ กรรมการร่างแผนอนุรักษ์และฟื้นฟู กรรมการด้านกฎหมาย กรรมการด้านสำรวจชุมชน(ระดับพื้นที่) กรรมการรณรงค์สร้างความรู้

ส่วนของแผนระยะยาวนั้น จะมีการจัดทำแผนชุมชน โดยการสำรวจพื้นที่ทั้งชุมชน เพื่อเป็นการสำรวจจุดที่จะทำบ่อบำบัด และดำเนินการสร้างบ่อบำบัดต่อไป

อย่างไรก็ตาม ผศ.ดร.อินทิรา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินงานที่ประชุมจะดำเนินงานทั้งสองแผนไปควบคู่กัน ในส่วนที่ของแผนที่สามารถดำเนินงานสอดคล้องกันได้เช่นการสำรวจพื้นที่ที่จะให้ทีมที่ทำโครงการวิจัยไปร่วมกับชาวบ้านออกสำรวจเพื่อดึงให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและเพื่อให้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้น

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี
16/5/2555