นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการจัดทำต้นเทียนฉลองพุทธยันตรี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลาประมาณ 07.45 น. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดทำต้นเทียนพรรษา ณ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยต้นเทียนพรรษาที่เทศบาลนครอุบลราชธานีดำเนินการในนามของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เขต 1 .ให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะเยี่ยมชมการจัดทำต้นเทียนพรรษาและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ

สืบเนื่องจากมหาเถรสมาคมได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2555 เป็นพิเศษ และมีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ให้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยให้ใช้ชื่องานว่า”งานฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2555 รวม 7 วัน และกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณามอบหมายจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการจัดรถส่งเสริมพระพุทธศาสนา แสดงเรื่องราวการตรัสรู้ ให้มีความยิ่งใหญ่ สวยงาม และสมพระเกียรติ เพื่อนำไปร่วมขบวนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังไปประดิษฐาน ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 และอยู่ร่วมงานจนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2555 ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานีเห็นว่า เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี่ศักยภาพและเป็นหน่วยงานหลักทีส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานในการจัดทำรถส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยเทียนพรรษา แสดงเรื่องราวการตรัสรู้และนำไปเข้าร่วมขบวนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตจากพระบรมมหาราชวังไปประดิษฐาน ณ ท้องสนามหลวง

[nggallery id =43]