สคร 7 จัดหนัก รณรงค์ คนขับรถโดยสารสุขภาพดี

สคร 7 อุบลราชธานี ทำการรณรงค์ป้องกันโรคและภัยจากการทำงาน “คนขับ” รถโดยสารสาธารณะสุขภาพดี ประจำปี 2555 ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ณ สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อให้ “คนขับ” รถโดยสารสาธารณะได้รับทราบ เข้าใจ และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ วันนี้ (8 พค.) นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 กล่าวถึงที่มาและกิจกรรมในงานการรณรงค์ป้องกันโรคและภัยจากการทำงาน “คนขับ” รถโดยสารสาธารณะสุขภาพดี ว่าในปัจจุบันสังคมไทย มีการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อการเดินทางจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน รถโดยสารสาธารณะ คือการบริการขนส่งผู้โดยสารรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทุกชนิดทั้งประเภทประจำทางและไม่ประจำทาง ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าโดยสารเพื่อตอบแทนในการบริการ (เป็นคำนิยามรถโดยสารสาธารณะ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค) ซึ่งพบเห็นโดยทั่วไป เช่น คนขับรถเมล์ รถมินิบัส รถโดยสารประจำทาง (บขส.) รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถตู้โดยสารสาธารณะ

นพ.ศรายุธ กล่าวว่า สิ่งที่ผู้โดยสารแทบไม่มีโอกาสเลือกได้เลย คือ คนขับรถ และรถ เพราะเร่งรีบในการเดินทาง ขณะที่ปัญหาการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่มีจำนวนรถเพิ่มมากขึ้น มาตรฐานรถแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของผู้ประกอบการ และจากจำนวนรถในปัจจุบันจึงมากเกินความต้องการใช้บริการ คนขับรถต้องทำรอบเพิ่มรายได้ เกิดการแข่งขัน แย่งผู้โดยสาร ละเลยความปลอดภัยของผู้โดยสาร อุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเพิ่มขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนไม่น้อย และทั้งนี้ จากผลการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพบว่า เกือบ 1 ใน 4 ขับรถมากกว่าวันละ 8 ชั่วโมง เป็นโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 20 โรคเบาหวานร้อยละ 6 และยังพบมีพฤติกรรมเสี่ยง คือ ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ 50-60%

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคอันตราย รวมทั้งภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับ “คนขับ” สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคและภัยจากการทำงาน “คนขับ”รถโดยสารสาธารณะ สุขภาพดี ซึ่งสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เป็นผู้สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 เป็นผู้สร้างความตระหนักในการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตรับผิดชอบ รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดอุบัติเหตุได้ ด้วย Key Massage หลัก 3 ใจความ ดังนี้

“ใส่ใจสุขภาพสักนิด เพื่อชีวิตของคุณและผู้โดยสาร”
“รถคันนี้คนขับสุขภาพดี นั่งแล้วปลอดโรค ปลอดภัย”
“ดูแลสุขภาพตัวเองก่อนขับ ช่วยยับยั้งอุบัติเหตุ”
สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันรณรงค์ เช่น ตรวจสุขภาพ “คนขับ” วัดรอบเอว วัดความดัน คำนวณค่าดัชนีมวลกาย BMI ให้ความรู้ในการเป็น “คนขับ” รถโดยสารสาธารณะ ที่ดี แจกสติกเกอร์ติดรถโดยสารสาธารณะ รับรองการเป็นรถโดยสารสาธารณะที่ดี  ก็ขอเชิญชวน คนขับรถโดยสาร ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานรณรงค์ในวันที่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 06.00 – 18.30 น. ณ สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นพ.ศรายุธ กล่าวในที่สุด

ข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ 

ภาพ :  Google