นศ.แดนกิมจิยกพลร่วม นศ.ไทยทำงานด้านจิตสาธารณะให้โรงเรียนชนบท

นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสต์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้เกือบ 200 ชีวิต ลงพื้นที่ร่วมนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างจิตสาธารณะปรับปรุงโรงเรียนในชนบทรวม 4 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยแดนกิมจิมองงานสาธารณะจะช่วยทำให้นักศึกษาเปลี่ยนพฤติกรรมมีความโอบอ้อมอารี ลดความเห็นแก่ตัว

ดร.จำเนียร จวงตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคลล มหาวิทยาลัยฟาร์อีสต์ ประเทศเกาหลีใต้ กล่าวถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษาเกาหลีใต้จำนวน 163 คนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยฟาร์อีสต์เริ่มทดลองทำเมื่อ 4 ปีก่อน โดยให้นักศึกษาไปดูแลคนชรา เด็กพิการ และเลี้ยงเด็กกำพร้า หรือร่วมงานด้านศิลปกรรม

ผลปรากฏว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป โดยเข้าใจให้ความดูแลผู้อ่อนแอกว่า ไม่มองเห็นตัวเองเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องดีในสังคม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสต์จึงขยายโครงการออกไปทำในประเทศต่างๆ เพราะเมื่อนักศึกษาฟาร์อีสต์พบกับเพื่อนนักศึกษาวัยเดียวกัน แต่เป็นคนต่างชาติต่างภาษา

เมื่อได้ทำงานร่วมกันจะเกิดความผูกพัน มีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมทั้งภาษา ความเป็นอยู่ จนอาจนำไปสู่การประกอบธุรกิจร่วมกันเมื่อทั้งสองฝ่ายจบการศึกษาไปแล้ว

สำหรับปีนี้มหาวิทยาลัยฟาร์อีสต์ได้ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องต่างๆ ต่อกัน เพื่อเข้าร่วมทำโครงการจิตอาสากับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยทำรั้วโรงเรียน ทาสีอาคารเรียน ทาสีเครื่องเล่น ปรับปรุงห้องน้ำ ซ่อมแซมสนามกีฬาที่ชำรุด ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนในอำเภอพิบูลมังสาหารรวม 4 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านชาด โรงเรียนบ้านคำผ่าน โรงเรียนบ้านนาแก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาด โดยโรงเรียนทั้ง 4 แห่งเป็นโรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลนทรัพยากร จึงเป็นเรื่องดีที่นักศึกษาทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสร้างประโยชน์ดังกล่าว

ภาพ , ข่าว  :  ASTV