จีรชัยนอนมาสมัครนายกฯวารินคนเดียว

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่ 02 พฤษภาคม 2555 ตามที่สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 18 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา และได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00 – 15.00 น. และประกาศให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งฯ (ห้องประชุมประทุมเทพภักดี ชั้น 2 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ) ที่ผ่านมา ปรากฏว่า
มีผู้ให้ความสนใจมาสมัครรับเลือกตั้งจำนวนมาก ทั้งผู้สมัครเป็นกลุ่มและผู้สมัครอิสระ มีผู้สมัคร รวมทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้
-ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
-ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 3 เขต รวมจำนวน 28 คน ได้แก่
เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัคร 10 คน
เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัคร 8 คน
เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้สมัคร 10 คน

ผู้สมัครนายกเทศมนตรี ได้แก่ 1. นายจีระชัย ไกรกังวาร

ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายแพง บุญสืบ ผู้สมัครอิสระ
นางนภาพร ไกรกังวาร กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่น
นายอดิสัย อนุพรรณสว่าง กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่น
นายปรีชา เดชะวลีกุล กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่น
นายคำ อ่อนจันทร์ กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่น
นายศิวกร ล้อนันทกุล กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่น
นายเฉลิม หวานใจ กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่น
นายโชคชัย ไหลประเสริฐ ผู้สมัครอิสระ
นายสุชาติ วงศ์หาญ ผู้สมัครอิสระ
นายจำนง ศิริกมลเสถียร ผู้สมัครอิสระ

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวิเชียร ศุภลักษณ์ ผู้สมัครอิสระ
นางสาวอุศณา รุ่งรัชกานนท์ กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่น
นายทองสังข์ วิลามาศ กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่น
นายศุภเดช แก้วอมตวงศ์ กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่น
นายยุทธิชัย อึ้งประเสริฐ กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่น
นายดำรงฤทธิ์ จำปาแพง กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่น
นางพรรณี พุ่มแก้ว กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่น
ร.ต.ต.สถิตย์ บุตรทองทิม ผู้สมัครอิสระ

ข้อมูล , ภาพ  : ร่วมด้วยช่วยกัน