ม.อุบลฯเตรียมต้อนรับ นศ.เกาหลี พัฒนาชุมชน จ.อุบลฯ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมต้อนรับ นศ.เกาหลี 160 คน สู่ “โครงการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา (Overseas Voluntary Services of Far East University)” 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจMOU เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยฟาร์อีส (FarEast University) สาธารณรัฐเกาหลีเมื่อวันที่ 12มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีรองศาสตราจารย์นงนิตย์ธีระวัฒนสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเดินทางไปร่วมพิธีลงนามณมหาวิทยาลัยฟาร์อีส (Far East University) สาธารณรัฐเกาหลี

ดังนั้น เพื่อให้ทั้งสองสถาบันได้แลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม และด้านอื่นๆร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจMOUมหาวิทยาลัยฟาร์อีสได้จัดทำ โครงการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา (Overseas Voluntary Services of Far East University)โดยนำคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๖๐ คน เดินทางศึกษาดูงานกิจการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึกข้อตกลงทั้งสองสถาบันในการนำไปสู่การพัฒนาทางการศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ในการลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เขตพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านชาด โรงเรียนบ้านนาแก โรงเรียนบ้านคำผ่าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาด แบ่งกิจกรรมดังนี้  สร้างรั้วโรงเรียน และทาสีรั้ว ปรับปรุงห้องน้ำ  ทาสีอาคารเรียน  ทาสีเครื่องเล่น สนามเด็กเล่น  ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

ทั้งนี้ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Far East University, Korea จะเดินทางถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และร่วมพิธีเปิดโครงการในวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. โดยมี นายสุรพล  สายพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ ณ ห้อง ๕๒๐๑ อาคารเรียนรวม ๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี