เราทำอะไร

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี รับฝึกอบรมเพื่อการรู้เท่าทันสื่อและฝึกอบรมเพื่อการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ รับผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์